Visakhapatnam

8.00 AM to 11.00 PM

Dr. Siba Prasad Panda

0891-2840290

91-8249397366

librarian@gitam.edu

Hyderabad

8.00 AM to 7.00 PM

K. Durga Prasad

08455-221248

91-9948973347

library_hydcampus@gitam.edu

Bengaluru

8.30 AM to 9.00 PM

S. Shivaraj

91-8861225144

librarian_blr@gitam.edu

GIMSR

9.00 AM to 8.00 PM

N. Venkata Rao

91-9849019675

librariangimsr@gitam.edu